پروژه ناحیه بندی تصاویر ماهواره به منظور استخراج هواپیما

پروژه ناحیه بندی تصاویر ماهواره به منظور استخراج هواپیما

ناحیه بندی تصاویر ماهواره به منظور استخراج هواپیما 

چکيده

مسئله اساسی در این پژوهش ارائه روشی است که به‌صورت خودکار و بدون نیاز به نیروی انسانی قادر به شناسایی، ردیابی و تشخیص هواپیما باشد. رویکرد پیش رو بدین‌صورت است که در ابتدا به مطالعه روش‌های مختلف شناسایی و تشخیص هواپیما از تصویر و ویدئو پرداخته می‌شود. اطلاعات موردنیاز جهت دست یابی به این هدف از پردازش تصویر ماهواره ای استخراج می شود و با عملکردی قابل‌قبول و بهبودیافته‌تر نسبت به روش‌های موجود، می توان این شناسایی را بهبود داد. سپس مفاهیم پردازش تصویر و ویدئو، موردبررسی واقع می‌گردد.

در ابتدای این پژوهش، داده های ماهواره  ای از پایگاه داده اخذ شدند. در مرحله دوم به کمک عملگرهای ریخت‌شناسی به استخراج ویژگی پرداختیم. با توجه به ادبیات موضوع در این قسمت روش های مختلفی از ریخت شناسی استفاده شد که در این بین ابتدا به کمک روش Edge Detection و با روش  Pixel-based ویژگی های مورد نظر استخراج شدند. پس از استخراج ویژگی ها، جهت تشخیص هدف و ردیابی بهینه آن ویژگی های مناسب و با ارزش انتخاب شدند. در ادامه مقایسه ای از الگوریتم‌ها انجام گرفت و ویژگی هایی که دارای بهترین نتایج بودند را به‌عنوان ویژگی های برتر مدنظر واقع داد. با مطالعه بین روش‌های موجود، روش جدید و نوین ارائه شد تا چالش‌های موجود درزمینه تشخیص هواپیما را مرتفع سازد. در بخش  ناحیه بندی تصاویر ماهواره ای، قطعه‌بندی تصویر بر پایه الگوریتم FCM و templet matching پیشنهاد ‌شد و سپس به استخراج ویژگی‌های تقطیع یافته با الگوریتم عنکبوت اجتماعی پرداخته شد. در انتها به بررسی نتایج و مقایسه آن با روش های پیشین پرداختیم. در این پژوهش به کمک روش های FCM و با تکرار 30 بار به دقت کامل در شناسایی محل قرار گیری هواپیما در تصویر هوایی شدیم. روش کنونی برای تصاویر ماهواره ای دارای دقت بالا 98 درصد است. اما از این روش نمی توان به صورت  Realtime استفاده نمود و علت اصلی آن بهره گیری از روش FCM است و زمان اجرای آن در حدود 2 دقیقه است. سرعت پایین اجرادر برابر ویژگی از دقت بالا در شناسایی هواپیما قابل چشم پوشی است و جهت افزایش سرعت روش هایی چون پردازش موازی و بهره گیری از GPU پیشنهاد شد.

واژه‌هاي كليدي : ناحیه بندی، تصاویر ماهواره، استخراج هواپیماSearch projects

Recent Posts